ANUNŢ privind examenul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici

Comuna Cristeşti, judeţul Mureş, organizează examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cristeşti.

Examenul se va desfăşura la sediul nostru din localitatea Cristeşti, str. Principală nr. 678, judeţul Mureş și constă în două etape:
• proba scrisă, care va avea loc în data de 03.05.2018, ora 10,00;
• interviul care va avea loc în data de 07.05.2018, ora 10,00.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare și următoarele condiţii specifice:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarele se vor depune la secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei, începând cu data de 03.04.2018 până în data de 23.04.2018 şi vor conţine în mod obligatoriu:
• copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2ani;
• formularul de înscriere la concurs.

Informaţii referitoare la organizarea concursului și bibliografia pot fi obţinute de luni până vineri între orele 8-12 la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0265326112, interior 13 și pe site-ul comunei, www.cristestimures.ro.

Detalii: